Adam Świeżyński

Cardinal Stefan Wyszynski University In Warsaw
 •  39
  The Concept of Miracle as an “Extraordinary Event”
  Roczniki Filozoficzne 60 (2): 89-106. 2012.
 •  32
  The Philosophy of Nature, Chance, and Miracle
  American Journal of Theology and Philosophy 32 (3). 2011.
  Each and every one of us has our personal secrets, secrets which we do not disclose to outsiders. If we do decide to let an outsider into those secrets, we want to be certain that they will be properly understood and respected. Revealing our secrets to someone else is also normally preceded by a long acquaintanceship, which serves to create an atmosphere of trust. If we accept that nature, understood as the entire physical reality of the universe, contains within itself secrets regarding its ori…Read more
 •  23
  On Limited Divine Knowledge in the structure of Open Theism ‘Open Theism,’ also known as ‘open theology,’ ‘open view’ and ‘openness of God’ is not a new philosophical position, but it has not been presented and analyzed in detail in the Polish philosophy of religion. Open theism is a significant modification of the traditional Christian concept of God, some important aspects of God’s nature and God’s relationship with the world created by Him. Briefly speaking, ‘open theism’ is a philosophical m…Read more
 •  23
  Nowożytne przemiany idei samorództwa
  Roczniki Filozoficzne 57 (1): 195-229. 2009.
 •  20
  Michał Heller: Ostateczne wyjaśnienia wszechświata (review)
  Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (2): 383-386. 2008.
  The article reviews the book Ostateczne wyjaśnienia wszechświata [Ultimate Explanations of the Universe], by Michał Heller.
 •  20
  Author: Świeżyński Adam Title: PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF MIRACLE AS AN “EXTRAORDINARY EVENT” (Filozoficzna analiza pojęcia cudu jako „zdarzenia niezwykłego”) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.15, number: 2011/4, pages: 939-962 Keywords: CONCEPT OF MIRACLE, THEISM, SUPERNATURAL EVENT, NATURAL SCIENCE Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:It has been common for some time to think o…Read more
 •  16
  Michał Heller: Podglądanie Wszechświata (review)
  Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 14 (2): 391-395. 2009.
  The article reviews the book Podglądanie Wszechświata [Peeping of the Universe], by Michał Heller.
 •  11
  The Loneliness of “Adam” : An Attempt at Symbolic Interpretation
  Laval Théologique et Philosophique 72 (2): 285-297. 2016.
  Adam Świeżyński | : The experience of loneliness is usually seen as a negative aspect of human existence and something to overcome. However, it is worth trying to break free, if only on a trial basis, from the established traditional perception of loneliness, and strive to reduce it immediately from being one of the main sources of human affliction and to rethink its importance in human life. In order to do this, we must first consider the question of the essence of loneliness, and then examine …Read more
 •  8
  The Philosophy of Human Death: An Evolutionary Approach
  Wydawnictwo UKSW / CSWU Press. 2009.
  In Chapter 1 I discuss the basic problem which made me undertake the issue of human death. That problem was the dualism in the depiction of human nature which has not been fully overcome yet, the dualism which leads to the emergence of new difficulties in contemporary attempts at adequately solving the problem of human death. They include the separation of soul from the body in the moment of death, and the borderline between the moment of death and the moment of resurrection. Chapter 2 is devot…Read more
 •  7
  Przyrodoznawstwo - Filozofia - Teologia: Obszary i perspektywy dialogu (edited book)
  with Jacek Meller
  Wydawnictwo UKSW. 2010.
  Zebrane w niniejszej publikacji prace są owocem namysłu zarówno badaczy przyrody, jak i filozofów oraz teologów. Prezentują one różnorodne spojrzenie na elementy dziejów dialogu między naukami przyrodniczymi, filozofią i teologią, a także własne poszukiwania autorów dotyczące współczesnych aspektów tej problematyki. W pierwszej części zostanie przedstawione spojrzenie na charakterystyczne punkty historycznego procesu formowania się relacji między różnymi dziedzinami ludzkiego poznania. Czytelnik…Read more
 •  7
  A Philosophical Critique of the Concept of Miracle as a “Supernatural Event”
  Croatian Journal of Philosophy 17 (1): 57-72. 2017.
  The notion of the supernaturality of an event may be understood in various ways. Most frequently ‘supernatural’ means ‘separated from nature’, i.e. different from nature. Thus, what is meant here is the difference in ontological character. The definitions of miracle, present in literature, emphasize the fact that we may talk about a miracle only when the phenomenon takes place beyond the natural order or stands in opposition to it. The description of a miracle as a ‘supernatural event’ contains …Read more
 •  7
  Philosophy of Nature Today (edited book)
  Wydawnictwo UKSW / CSWU Press. 2009.
  Contents: Anna Lemańska, The Autonomous Philosophy of Nature ; Anna Latawiec, The Progress in the Philosophy of Nature ; Grzegorz Bugajak, Philosophy of Nature, Realism, and the Postulated Ontology of Scientific Theories ; Maria-Magdalena Weker, Multi-dimensional Image of the World ; Jarosław Kukowski, The Application of Principia Mathematica and Principia Metaphisica for Resolving the Incommensurate Paradigms. The Comparative Study in Philosophy of Physics and Philosophy of Nature ; Danuta Ługo…Read more
 •  5
  Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody
  with Grzegorz Bugajak, Jarosław Kukowski, Anna Latawiec, Anna Lemańska, and Danuta Ługowska
  Wydawnictwo UKSW. 2009.
  Zasadnicza problematyka książki została podzielona na dwie części, uwzględniające tradycyjny podział na filozofię przyrody nieożywionej i filozofię przyrody ożywionej. Zastosowanie wspomnianego podziału jest uzasadnione zarówno charakterem bytów przyrodniczych, jak i dotychczasową literaturą przedmiotu. Te części poprzedzone zostały omówieniem zagadnień metodologicznych związanych z uprawianiem filozofii przyrody. Czwartą, dodatkową część publikacji, zatytułowaną Tajemnice przyrody, stanowią ref…Read more
 •  5
  Knowledge and Values. Selected Issues in the Philosophy of Science (edited book)
  Wydawnictwo UKSW / CSWU Press. 2011.
  Contents: Danuta Ługowska, Incommensurability of Paradigms Exemplified by the Differences Between the Western and Eastern European Image of the Human Person ; Maria-Magdalena Weker, Light, Body and Soul – the Issues Fundamental for Theories of Vision. A Historical Survey ; Dariusz Kucharski, The Conception of Sensory Perception and Scientific Research. (The Theory of Sign within Philosophy of G. Berkeley and T. Reid) ; Grzegorz Bugajak, Causality and Determinism in Physics ; Anna Lemańska, Truth…Read more
 •  2
  Science and/or Miracle? The System Approach to Miracle Events
  Open Theology 1 (1): 389-406. 2015.
  The system approach to the miracle is based on the conviction that the complex issues, requiring the interdisciplinary approach, should be captured in a system way. Thus, the problem of miracle, because of its interdisciplinary character, should be captured in a systemic way, because such approach enables the more adequate and comprehensive presentation of these issues. The system approach towards the epistemology of miracle is the attempt of the more adequate presentation of the relationship be…Read more
 •  2
  Cud jako proste działanie ze strony Boga. Filozoficzna propozycja Davida Cornera
  Studia Philosophiae Christianae 46 (1): 93-124. 2010.
 •  1
  Zagadnienie pochodzenia życia stanowi przedmiot ludzkich dociekań od wieków. Wszystkie istniejące poglądy na ten temat można przyporządkować do różnych obszarów ludzkiej wiedzy o świecie: nauk przyrodniczych, filozofii, teologii. Warto przyjrzeć się im bliżej i spróbować uporządkować je według określonej typologii. Można wówczas dostrzec istniejące między nimi powiązania i relacje, które wskazują na charakter tych poglądów. Różnice między istniejącymi współcześnie teoriami biogenezy, występujące…Read more
 • Autor omawianej publikacji podjął się zadania przeanalizowania zaproponowanych dotąd interpretacji „zaćmienia darwinizmu”, chcąc ustalić, w jakim stopniu odpowiadają one rzeczywistości. Po dokonaniu ustaleń w tym zakresie doszedł do wniosku, że żadna z nich nie wyjaśnia w sposób adekwatny załamania się, jakie dotknęło teorię Darwina we wspomnianym okresie. Dlatego postanowił zaproponować własną interpretację „zaćmienia darwinizmu”, w której odwołuje się przede wszystkim do filozoficznych uwarunk…Read more
 • Poczatek jako kategoria filozoficzna
  Studia Philosophiae Christianae 44 (1): 31-49. 2008.
 • The question of the origin of life interested people for centuries. All existing views on this subject can be classified into different areas of our knowledge of the world: natural sciences, philosophy, and theology. Some theories contain more or less explicit elements from all of these areas. Thus, it is helpful to take a closer look at them and to classify all the typical groups of theories about the origins of life. We can in this way stress their mutual connections and clarify their own natu…Read more
 • Podglądanie Wszechświata [Peeping the Universe] by Michał Heller
  Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 14 (2): 391-395. 2009.
  The article reviews the book Podglądanie Wszechświata [Peeping of the Universe], by Michał Heller.
 • Śmierc na uzgodnienie
  Studia Philosophiae Christianae 37 (2): 138-159. 2001.