Galina Ivanovna Kolesnikova

A.P. Chekhov Institute of Taganrog (branch Of) Rostov Stste University of Economics
  • A.P. Chekhov Institute of Taganrog (branch Of) Rostov Stste University of Economics
    Professor
Areas of Specialization
Philosophy, Misc
Areas of Interest
Philosophy, Misc