Bernardus Agus Rukiyanto

Sanata Dharma University