Vermillion, South Dakota, United States of America