Cung cấp các đặc sản sản vật, sản phẩm, hàng hóa mang tính đặc thù hoặc có nhiều điểm đặc biệt, riêng có mà xuất xứ từ những vùng, miền, địa phương và tạo nên những nét đặc trưng của một vùng đến tay người tiêu dùng.

This profile currently does not have any publications associated with it.