شناسنامه نشریه

نوع اعتبار: علمی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

تناوب انتشار: فصلنامه

رتبه در وزارت علوم: B(79)

رتبه در ISC: ضریب تأثیر0/311 (Q1)

نوع داوری: داوری بسته(دو داور)

زمان داوری: 4 ماه

درصد پذیرش مقالات: 10 درصد

هزینه بررسی و انتشار: دارد

حوزه موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل

انجمن علمی همکار: انجمن علوم سیاسی ایران http://www.ipsa.ir

This profile currently does not have any publications associated with it.