•  198
  Citizenship in Europe: The Main Stages of Development of the Idea and Institution
  Studia Europejskie - Studies in European Affairs 25 (1). 2021.
  This paper identifies and synthetically demonstrates the most important steps and changes in the evolution of the idea and institution of citizenship in Europe over more than two thousand years. Citizenship is one of the essential categories defining human status. From a historical perspective, the idea of citizenship in Europe is in a state of constant evolution. Therefore, the essence of the institution of citizenship and its acquisition criteria are continually being transformed. Today’s comp…Read more
 •  59
  Artykuł, choć traktuje głównie o statusie jednostki w realiach i myśli politycznej monarchii absolutnej doby Bodinusa i Pufendorfa, odnosi się – toutes proportions gardées – do następującej kwestii: Czy członków państw niedemokratycznych, pozbawionych pełni praw i wolności politycznych, można określać mianem obywateli? Krzysztof Trzciński, Odwrócenie perspektywy: poddany jako obywatel w monarchii absolutnej, czyli o wieloznaczności pojęć lub ich różnym rozumieniu, „Przegląd Politologiczny” 3/200…Read more
 •  59
  Artykuł traktuje o etapach ewolucji instytucji obywatelstwa w Niemczech w kontekście ruchów migracyjnych i przemian politycznych.
 •  53
  Poprzez wieki ewolucji idei i instytucji obywatelstwa w Europie, płeć (obok wolności osobistej, wieku, pochodzenia, miejsca urodzenia, domicylu czy majętności ) należała do głównych kryteriów posiadania pełnoprawnego statusu obywatelskiego w państwie. Obywatelstwo aż do XX wieku miało charakter patriarchalny, jednak jego współczesna definicja implikuje równouprawnienie obu płci. Egalitaryzacja dostępu do pełnego obywatelstwa w nowożytnej Europie następowała wieloetapowo. Proces ten wiązał się ze…Read more
 •  150
  In this study, the idea of the local African community as a social structure ensuring the security of its members is presented. An understanding of the concept of security is first briefly discussed, followed by the meaning of the concept of the local African community. The chapter also makes an a priori distinction between what one can call “moderate” and “radical” types of communal life and two case studies exemplifying them are presented. The chapter aims to analyze the trade off, in terms of…Read more
 •  111
  Centripetal Federalism
  50 Shades of Federalism, Ed. By S. Keil, P. Anderson. CCCU and CRÉQC. 2020.
  Centripetalism is often perceived as a type of a political system for a multi-segmental, especially multi-ethnic, country in order to create among the members of the political elite of moderate, accomodative, and integrative political behavior cross-cutting segmental divisions which, reaching beyond group interests, depoliticize the segmental separateness and, in this manner, reduce their significance. One of the central institutions of centripetalism is decentralization leading to a division of…Read more
 •  75
  Wywodzący się z Ghany, a tworzący w Stanach Zjednoczonych Kwasi Wiredu należy do grona najwybitniejszych współczesnych filozofów afrykańskich. W swych rozprawach politycznych obnaża wady demokracji liberalnej i postuluje, by demokracja w Afryce była budowana w oparciu o rodzime tradycje polityczne, które mają, w jego opinii, charakter demokratyczny. Wiredu negatywnie ocenia kondycję współczesnych demokracji liberalnych przede wszystkim z powodu charakteryzującej je dalece antagonistycznej prakty…Read more
 •  54
  Przyszłość wieloetnicznego państwa w Afryce. Perspektywa Ifeanyiego A. Menkitiego
  In B. Nowak, M. Nagielski & J. Pysiak (eds.), Europejczycy, Afrykanie, Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, . pp. 595-619. 2011.
  W artykule tym przedstawiam i krytycznie analizuję główne wątki rozważań nigeryjskiego filozofa Ifeanyiego A. Menkitiego o przyszłości afrykańskiego państwa. Menkiti jest w pełni świadomy historycznej, etnicznej i terytorialnej specyfiki typowego pokolonialnego państwa w Afryce. Powstało ono w XX w. jako organizm charakteryzujący się bardzo głębokimi podziałami etnokulturowymi. Przebieg jego granic został jeszcze w czasach kolonialnych arbitralnie ustanowiony przez Europejczyków. W konsekwencji…Read more
 •  93
  W artykule tym przedstawiam koncepcję rozwoju autorstwa wybitnego nigeryjskiego myśliciela i demokraty Claude’a Akego. Ake zaproponował abstrakcyjny paradygmat rozwoju społeczeństw afrykańskich w warunkach demokracji. Paradygmat ten opiera się na rolnej strategii rozwoju, zgodnie z którą powinien być on uzyskiwany małymi krokami i pierwotnie generowany na wsi. Ake zdefiniował rozwój jako proces, „poprzez który ludzie kształtują i zmieniają siebie oraz swoją sytuację życiową, by osiągać wyższe po…Read more
 •  69
  Beniński filozof Paulin J. Hountondji jest autorem teorii systemu, która aspiruje do przynajmniej częściowego wytłumaczenia przyczyn złej kondycji afrykańskich społeczeństw i państw. Afrykański społeczno-polityczny stan rzeczy charakteryzuje, zdaniem Hountondjiego, przede wszystkim wadliwa organizacja struktur instytucjonalnych państw oraz codziennego życia Afrykanów. Hountondji krytykuje liczne wady afrykańskiej rzeczywistości - w tym inercję instytucji, działania pełne absurdów, marnowanie cza…Read more
 •  120
  Na długo przed rewolucją francuską oraz jej pierworodną Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela w europejskiej myśli politycznej członek państwa przedzierzgnięty został z poddanego w obywatela. Ta fundamentalna zmiana w definiowaniu stanowiska jednostki w państwie korespondowała z humanistycznym postrzeganiem rozumu ludzkiego nie tylko jako instrumentu poznawania świata, ale też narzędzia głębokiej refleksji i krytycznej oceny mechanizmów światem rządzących. Siła rozumu kojarzona była przez oświec…Read more
 •  94
  Origins of Armed Separatism in Southern Senegal
  Africana Bulletin 53 169-208. 2005.
  In the history of statehood, separatism is a natural phenomenon rather than something unusual. Separatism is mostly perceived as a group’s seeking to separate one part of the territory of a given country from the rest in order to create a new state organism (secessionism) or to unify within one country lands inhabited by people that form a single ethnocultural community (irredentism). Sometimes the idea of separatism serves as a negotiating strategy for a regional group to get from the state aut…Read more
 •  69
  Dans les années 1997–2002, les Comores, un des plus petits et un des plus jeunes pays d’Afrique, ont été la scène d’un processus de la désagrégation de l’État, qui consistait non seulement en la désintégration effective du pouvoir central dans une partie considérable du territoire de l’archipel, mais également en la sécession des deux îles et l’émergence sur l’une d’elles d’un quasi-État qui, suite au concours de nombreuses circonstances, parvint à mener une existence autonome durant une période…Read more
 •  87
  Artykuł traktuje o systemie politycznym typu power-sharing, który określany jest mianem centrypetalizmu (ang. centripetalism). System centrypetalny ukształtowany został w dwóch ważnych – zwłaszcza ze względu na dużą liczbę ludności, wielkość gospodarek oraz posiadane zasoby surowców energetycznych – państwach wieloetnicznych: Nigerii i Indonezji. Państwa te mają prezydencki system rządów. Centrypetalizm dopuszcza do udziału we władzy reprezentantów elit politycznych różnych grup etnicznych, stym…Read more
 •  106
  Głównym celem tego artykułu jest wyjaśnienie, na czym polega specyfika instytucji wymogu uzyskania terytorialnego rozłożenia głosów w wyborach prezydenckich, który funkcjonuje w trzech wieloetnicznych państwach (Nigerii od 1979 r., Kenii od 1992 r. i Indonezji od 2001 r.) oraz określenie panujących w tych państwach warunków politycznych, które przyczyniły się do jej wprowadzenia i trwania. W końcowej części artykułu, dzięki porównaniu trzech kazusów, zostały wskazane szczegółowe różnice występuj…Read more
 •  179
  Hybrid Power-Sharing in Indonesia
  Polish Political Science Yearbook 46 (1). 2017.
  The aim of this study is to demonstrate the validity of the thesis that in Indonesia one can find institutions that characterize two power-sharing models which are considered opposites of one another in political theory – centripetalism and consociationalism. In consequence, the Indonesian power-sharing system should be viewed as a hybrid, or mixed, system, and not a typically centripetal system as is usually the case in the literature. At the beginning of this article, a short analysis of Indon…Read more
 •  143
  The aim of this article is to demonstrate the thesis that the stabilization of Nigeria’s complicated political situation is furthered by the functioning in that country of institutions based on two models of interethnic power-sharing – consociationalism and centripetalism – and that the two are to some extent complementary in Nigerian practice, despite the fact that political theory sees the two as opposites of each other. The article begins with a short analysis of the political situation in Ni…Read more
 • Dylematy państwowości (edited book)
 •  102
  Afryka postkolonialna była, jest i będzie targana konfliktami o naturze separatystycznej. Najsłynniejsze już próby secesji w Afryce to przypadki Katangi (w latach 1960–1963) oraz Biafry (w latach 1967–1970). Wojna w Erytrei (w latach 1961–1991) to jedyny jak dotąd afrykański konflikt separatystyczny, który skończył się ustanowieniem nowego państwa (1993 rok). Charakter separatystyczny mają również dwa krwawe konflikty w Sudanie Południowym (w latach 1961–1972 i 1983–2005). Od 1975 roku aż do dzi…Read more
 •  120
  In 2001 the Indonesian government agreed to the introduction in the Indonesian Papua of regional, consociational elements of power-sharing, despite the fact that the dominant model of this system in Indonesia is centripetalism. The so-called special autonomy for the Indonesian Papua has never been fully implemented, however. The article seeks to test the thesis that the Indonesian authorities' institution of consociational arrangements for Papua, and their subsequent failure to fully implement t…Read more
 •  59
  The principal aim of this article is to explain the specificity of the requirement for the spatial distribution of votes in presidential elections – an institution that has existed in Nigeria since 1979 and in Indonesia since 2001. It also seeks to describe the political conditions which contributed to that institution’s introduction and functioning in those two countries. The article will end with a comparison between the two cases, including a discussion of the present differences between them…Read more
 •  67
  Wprowadzenie. Rozważania o państwie w świecie współczesnym
  In K. Trzcinski (ed.), Państwo w świecie współczesnym, . pp. 9-35. 2006.
  Książka ta jest zbiorem dwudziestu studiów przygotowanych przez badaczy polskich, którzy reprezentują różne dziedziny nauki: ekonomię, geografię, historię, politologię i stosunki międzynarodowe, prawo, socjologię. Badacze ci podjęli się analizy i opisu problemów, zjawisk oraz procesów, które nie zawsze są sobie bliskie. Autorów studiów łączy jednak wspólne zainteresowanie tym, czym jest i jak w dzisiejszym świecie funkcjonuje maszyna zwana państwem. Odmienność płaszczyzn i podejść badawczych…Read more
 •  136
  Krzysztof Trzciński, Co łączy i dzieli communal conflict oraz „konflikt etniczny”? Analiza znaczeniowa obu terminów i ich nigeryjska egzemplifikacja, "Afryka" 2015, 42, s. 11-30. Artykuł traktuje o sensie terminów "communal conflict" oraz "konflikt etniczny". Jego celami są: wyjaśnienie, jak najczęściej rozumiane są w literaturze przedmiotu oba terminy oraz zidentyfikowanie ich cech wspólnych i dzielących je różnic. Realizacji wskazanych celów służy nigeryjska egzemplifikacja obu rodzajów konfli…Read more
 •  99
  Monografia ta traktuje o ograniczaniu konfliktów w relacjach między segmentami społecznymi (takimi jak grupy etniczne, wspólnoty religijne), w których członkostwo opiera się na podstawach askryptywnych i kulturowych, a także między nimi a władzą centralną w Nigerii i Indonezji. Państwa te mają burzliwą historię niepodległego bytu, ogromne wieloetniczne i wieloreligijne populacje, duże gospodarki oraz zasoby surowców energetycznych. Jak wskazują liczne raporty, będą wkrótce należeć do najważniejs…Read more
 •  105
  Artykuł traktuje w zarysie o istocie i głównych modelach power-sharing. Choć powersharing może być pojmowane w sposób bardzo szeroki, tematyka tego artykułu dotyczy jego wąskiego rozumienia. Odnosi się ono do fenomenu dzielenia się władzą państwową przez różne segmenty (np. grupy etniczne lub wspólnoty religijne) społeczeństw pluralnych (podzielonych, sfragmentaryzowanych), w tym zwłaszcza wieloetnicznych i/lub wieloreligijnych. Głównym celem artykułu jest wyjaśnienie treści power-sharing we wsk…Read more
 •  228
  Krzysztof Trzcinski, 'Citizenship in Europe: The History of the Idea and Institution' - this is an interdisciplinary book as the concept of citizenship is one of the key terms of the social sciences and raises questions of a legal, political, historical, philosophical, and sociological nature. The main subjects of this work are the origins and evolution of the idea and institution of citizenship in Western Europe. Doctrinal and institutional models of citizenship presented in this monograph are …Read more
 •  66
  Legitymacja należy do kluczowych zagadnień myśli politycznej i jest nierozerwalnie powiązana między innymi z takimi terminami jak państwo, władza, obywatele, poddani, prawa i obowiązki. Pojęcie legitymacji jest niezwykle ważne i być może właśnie z tego powodu jego istota stanowi temat wielu dyskusji. W tym artykule nie będziemy jednak analizować sporów definicyjnych. Ograniczymy się do podejścia, jakie proponuje Roger Scruton, unikając przedstawienia ścisłej definicji. Termin ‘legitymacja’ okreś…Read more